• Mô tả

Mô tả

Giá bao gồm cả chậu và cây trường sinh.
0974.876.915